Monday 08 Aug Mon 08 Aug
Tuesday 09 Aug Tue 09 Aug
Wednesday 10 Aug Wed 10 Aug
Thursday 11 Aug Thu 11 Aug
Friday 12 Aug Fri 12 Aug
Saturday 13 Aug Sat 13 Aug
Sunday 14 Aug Sun 14 Aug
Open Gym 05:00 - 07:00  
Open Gym 07:00 - 10:00  
Power Chi 08:45 - 09:45 Barbara Kurz 
Open Gym Outdoor 09:00 - 12:00 Kristina Winkel 
Yoga 10:00 - 11:00 Esther Mauthe 
Open Gym 11:00 - 13:00  
Open Gym 13:00 - 16:00  
Open Gym 16:00 - 18:00 Kristina Winkel 
Bodyforming 18:00 - 19:00 Marcel Paschka 
Burn 18:00 - 19:00 Boris Subotic 
Open Gym Outdoor 18:30 - 21:00 Marcel Paschka 
Mein Rücken 19:10 - 20:10 Barbara Kurz 
TRX 19:15 - 20:00 Thomas Bachmann 
Strong 20:10 - 21:10 Marcel Paschka 
Open Gym 21:15 - 23:55  
Open Gym 05:00 - 07:00  
Open Gym 07:00 - 09:00  
Mein Rücken 09:00 - 10:00 Barbara Kurz 
Open Gym 09:00 - 12:00 Kristina Winkel 
Open Gym Outdoor 09:00 - 12:00 Kristina Winkel 
Open Gym 12:00 - 16:00  
Open Gym 16:00 - 17:30 Kristina Winkel 
Open Gym Outdoor 16:30 - 18:30 Kristina Winkel 
TRX 17:30 - 18:15 Thomas Bachmann 
Hyrox 18:30 - 19:30 Dennis Winkel 
Open Gym Outdoor 18:30 - 21:00 Dennis Winkel 
Zumba 19:10 - 20:10 Vanessa Albrecht 
Open Gym 19:30 - 21:30 Dennis Winkel 
Open Gym 21:30 - 23:55  
Open Gym 05:00 - 07:00  
Open Gym 07:00 - 09:30  
Mein Rücken 08:30 - 09:30 Barbara Kurz 
Open Gym Outdoor 09:00 - 12:00 Kristina Winkel 
TRX 09:45 - 10:30 Barbara Kurz 
Open Gym 10:30 - 12:00 Kristina Winkel 
Open Gym 12:00 - 16:30  
Open Gym 16:30 - 18:00 Barbara Kurz 
Open Gym Outdoor 16:30 - 18:30 Barbara Kurz 
Mein Rücken 17:00 - 18:00 Barbara Kurz 
Strong 18:00 - 19:00 Boris Subotic 
Open Gym Outdoor 18:30 - 21:00 Marcel Paschka 
Boxen 19:30 - 20:30 Marcel Paschka 
Open Gym 20:30 - 22:00  
Open Gym 22:00 - 23:55  
Open Gym 05:00 - 07:00  
Open Gym 07:00 - 09:00  
Open Gym 09:00 - 10:00  
Open Gym 12:00 - 16:00  
Open Gym 16:00 - 18:00 Kristina Winkel 
Open Gym Outdoor 16:30 - 18:30 Kristina Winkel 
Burn 18:00 - 19:00 Marcel Paschka 
Open Gym Outdoor 18:30 - 21:00 Marcel Paschka 
Outdoor Zumba 19:00 - 20:00 Vanessa Albrecht 
TRX 19:15 - 20:00 Thomas Bachmann 
Open Gym 20:00 - 22:00  
Mein Rücken 20:15 - 21:15 Alexander Bozso 
Open Gym 22:00 - 23:55  
Open Gym 05:00 - 07:00  
Open Gym 07:00 - 09:00  
Open Gym 09:00 - 12:00 Marcel Paschka 
Open Gym Outdoor 09:00 - 12:00 Marcel Paschka 
Bodyforming 10:00 - 11:00 Marcel Paschka 
Online Rücken 10:00 - 11:00 Barbara Kurz 
Online Yoga 10:00 - 11:00 Esther Mauthe 
Open Gym 12:00 - 16:00  
Open Gym 16:00 - 17:45 Kristina Winkel 
Open Gym Outdoor 16:00 - 18:00 Kristina Winkel 
Strong 17:45 - 18:45 Boris Subotic 
Open Gym Outdoor 18:00 - 20:00 Kristina Winkel 
Open Gym 19:00 - 21:00  
Open Gym 21:00 - 23:55  
Open Gym 07:00 - 09:00  
Open Gym 09:00 - 11:00  
Open Gym Outdoor 10:00 - 12:00 Marcel Paschka 
Bootcamp 10:30 - 11:30 Marcel Paschka 
Open Gym 11:30 - 13:00  
Open Gym 13:00 - 15:00  
Open Gym 15:00 - 17:00  
Open Gym 17:00 - 19:00  
Open Gym 19:00 - 21:00  
Open Gym 21:00 - 23:55  
Open Gym 07:00 - 09:00  
Open Gym 09:00 - 11:00  
Open Gym 11:00 - 13:00  
Open Gym 13:00 - 15:00  
Open Gym 15:00 - 17:00  
Open Gym 17:00 - 19:00  
Open Gym 19:00 - 21:00  
Open Gym 21:00 - 23:55